Advertising Umbrella

Advertising Umbrella

Advertising Umbrella สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด ใช้ในการบังแดดและฝนให้กับร้านค้า รถเข็น หรือวินมอเตอร์ไซค์ กระจายติดตั้งสื่อบริเวณตลาด แหล่งช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ และแหล่งชุมชน เป็นสื่ระยะยาวเหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพนธ์ชื่อสินค้าหรือบริการ...
Advertising Umbrella

Truck Media

Truck Media สื่อโฆษณาเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ ที่ยกป้ายโฆษณาขนาดกลาง (Cut Out) มาวางไว้ บนรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วิ่งโฆษณาให้แก่สินค้าหรือบริการ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย...
Advertising Umbrella

Songtaew & Tuk Tuk Media

Songtaew Media สื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยมสื่อหนึ่งโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด เป็นที่สนใจ เพราะมีรถสองแถววิ่งเป็นจำนวนมาก และวิ่งรอบตัวเมือง เป็นรถประจำทางของจังหวัดนั้นๆ โดยมีการวิ่งผ่าน และจุดจอดรับผู้โดยสาร เช่น ตลาดสด, ศูนย์การค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ศูนย์ราชการ,...
Advertising Umbrella

Product Display

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย…ทุกรูปแบบ…ทั่วประเทศ
Advertising Umbrella

Wrap Sticker

จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย…ทุกรูปแบบ…ทั่วประเทศ