Songtaew & Tuk Tuk Media

Songtaew Media สื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยมสื่อหนึ่งโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด เป็นที่สนใจ เพราะมีรถสองแถววิ่งเป็นจำนวนมาก และวิ่งรอบตัวเมือง เป็นรถประจำทางของจังหวัดนั้นๆ โดยมีการวิ่งผ่าน และจุดจอดรับผู้โดยสาร เช่น ตลาดสด, ศูนย์การค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ศูนย์ราชการ, บขส. สถานีรไฟ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น การใช้สื่อโฆษณารถสองแถว จะใช้ป้ายโฆษณาติดบรเณด้านข้างตัวรถทั้งสงข้าง ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้สื่อโฆษณาได้อย่างชัดเจน

Skills

Posted on

24 October 2020