Truck Media

Truck Media สื่อโฆษณาเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ ที่ยกป้ายโฆษณาขนาดกลาง (Cut Out) มาวางไว้ บนรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วิ่งโฆษณาให้แก่สินค้าหรือบริการ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบที่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย หรือในด้านความคิดสร้างสรรค์งานของลูกค้า สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี TRUCK MEDIA สามารถตกแต่งเป็น Moving Mock up, Event Activity, Moving Display หรือ Moving Media สามารถเลือกใช้ป้ายโฆษณาที่ตัวรถหรือดัดแปลงให้สะดุดตามากยิ่งขึ้น และสามารถใช้สอยได้ทุกพื้นที่, ทุกเวลา  อีกทั้งพื้นที่ใช้สอยสามารถใช้สำหรับการ Present Product  โดย Pretty / MC หรือ Set Up ได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ

Skills

Posted on

24 October 2020