Side Board Media

Side Board Media สื่อป้ายโฆษณาที่สามารถวางตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณริมถนน และเสาไฟฟ้า เป็นสื่อป้ายโฆษณาชั่วคราว ใช้งานระยะสั้น เช่น ป้ายหาเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือโปรโมชั่นต่างๆ

Skills

Posted on

24 October 2020