Cut Out Media

Cut out Media สื่อโฆษณาที่มีโครงสร้างชั่วคราว ระยะเวลา 1-6 เดือน เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามความต้องการ กระจายได้หลายพื้นที่ มีขนาดใหญ่ เป็นที่สะดุดสายตา สามารถใช้เป็นสื่อเสริม สนับสนุนสื่ออื่นๆ ได้ เหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโปรโมชั่น

Skills

Posted on

24 October 2020