Road Show

Road Show

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของโรดโชว์ เพื่อเป็นการสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือแคมเปญต่างๆ...
Party / Mini Concert

Party / Mini Concert

จัดกิจกรรมในรูปแบบของงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานเฉลิมฉลอง หรืองานมอบรางวัล เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี...
Press Conference / Launch Campaign

Press Conference / Launch Campaign

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้าและบริกาารในรูปแบบงานแถลงข่าว และงานเปิดตัวสินค้า หรือแคมเปญ เหมาะสำหรับสินค้าและบริการที่ออกมาใหม่...