Press Conference / Launch Campaign

Press Conference / Launch Campaign

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้าและบริกาารในรูปแบบงานแถลงข่าว และงานเปิดตัวสินค้า หรือแคมเปญ เหมาะสำหรับสินค้าและบริการที่ออกมาใหม่...
Corporate Event / CSR

Corporate Event / CSR

จัดกิจกรรมในรูปแบบของงานสังสรรค์ งานกีฬา งานเพื่อสังคม...
Special Event

Special Event

SPECIAL EVENT ดำเนินงานและวางแผนสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ทุกรูปแบบ และบริการ ด้านกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาดและขาย (Event Marketing) ทุกรูปแบบทั่วประเทศ รวมถึงดำเนินงานด้านธุรกิจเอ็นเตอร์เม้นท์ทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศ...
Booth Exhibition

Booth Exhibition

ออกแบบและจัดทำโครงสร้าง พร้อมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรืองานบริการ ในงาน Exhibition ต่างๆ...
Booth Activity & Sale Promotion

Booth Activity & Sale Promotion

การจัดกิจกรรมส่่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Booth Activity เพื่อแนะนำหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและงานบริการ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน...