Sampling Management

การจัดกิจกรรม Event Marketing ในรูปแบบ Sampling เพื่อแจกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตัวอย่างให้กลุ่มเป้าหมายได้นำไปทดลองใช้ และสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า, บริการ, แคมเปญ หรือ โปรโมชั่นต่างๆ โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับ Campaign หรือโปรโมชั่น ในการสรรสร้าง รูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องและน่าสนใจ พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์ให้กับสินค้า และบริการได้เป็นอย่างดี

Skills

Posted on

24 October 2020