Booth Exhibition

ออกแบบและจัดทำโครงสร้าง พร้อมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรืองานบริการ ในงาน Exhibition ต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Skills

Posted on

24 October 2020